Újraírható történetek

Újraírható történetek

A kiállításról:

ROTERS&SZOLNOKI: Wunderblock című, módszeresen felépített projektjének középpontjában az a kérdés áll, mit jelent az egyén és a kollektív identitás létrehozása a XX. század sokszor viharos társadalmi-történeti körülményei között. A Keserue Zsolt által létrehozott és irányított Nemzeti Tankönyv a kritikai gondolkodás és reflexiós képesség fejlesztésére koncentrál a történelmi emlékezet nemzetenként eltérő és gyakran egymásnak ellentmondó narratíváinak összehasonlításával.

A ROTERS&SZOLNOKI (Katharina Roters és Szolnoki Jozsef) alkotópáros, illetőleg a Zsolt Keserueáltal jegyzett projektek közösek abban, hogy az identitás-konstrukció, identitás-újraírás folyamatait tematizálják a gyorsan és sokszor drámaian változó történelmi körülmények között. A problémát különböző léptékekben vizsgálják: az egyén, a csoport és a nemzet szintjén egyaránt.

A két különálló kiállítás több szálon kapcsolódik egymáshoz: mindkét projektre jellemző az analitikus (de)konstrukciós megközelítés, valamint az archívum-építés szándéka. A nemzeti történelmi hagyomány megkérdőjelezésében, a közelmúlt reflektálatlan történéseinek feltárásában, a családtörténet újramesélésében, a sztereotípiák értelmezésében hasonló alapminták fedezhetők fel. Fontos szerepet töltenek be a kiállításokban a különböző privát és nyilvános dokumentumok és szimbólumrendszerek (címerek, tankönyvek, vizuális szimbólumok), mint olyan felületek, amelyeken a történeti tudat objektiválódik, nyilvánosan is látható lesz. Ezeket a kiállító művészek újra feldolgozzák, mégpedig egy vállaltan szubjektív összefüggésrendszerben. Így jön létre a „kiterjesztett dokumentumok” archívuma. Olyan hibrid kortárs művészeti módszerekkel tematizálnak fontos társadalmi-történeti kérdéseket, problémákat, amelyekben szorosan összekapcsolódik a (tudományos) kutatás, a (művészeti) feldolgozás/reflexió és a poétikus szintézis.

A kiállítás 2019. július 7-ig látható a MODEM-ben.

Kurátorok: Szijártó Zsolt és Készman József

 

ROTERS&SZOLNOKI: Wunderblock

A varázsnotesz (németül: Wunderblock; szó szerint: varázstömb) nevű gyermekjáték egy nyomásra érzékeny viaszlapra helyezett kétrétegű viaszpapír fóliából és egy írópálcából áll. Miután ráírtunk valamit, felemeljük a fedőlapokat, és eltűnik az írás. De csak a fedőlapokon, mert az alsó viasztábla az összes korábbi tartalom nyomát megőrzi. Freud szerint hasonlóan működik az emberi emlékezet is. Miközben a felszínen sokszor szánt szándékkal tünteti el az élmények, tapasztalatok látványos formáit, egy mélyebb szinten, egymásra rétegezve és koncentrálva mindent megőriz.

 

Keserue Zsolt: A Nemzeti Tankönyv Projekt Statement

Nemzeti Tankönyv Projekt olyan, együttműködésen alapuló művészeti kezdeményezés, amely a nemzeti identitás, a történeti múlt kérdését a kritikai pedagógiasegítségével értelmezi újra. A Nemzeti Tankönyv egy szimbolikus értékű műtárgy, egy kollázskönyv, amely a külföldi tankönyvekből kivágott releváns szöveg- és képanyagot felhasználva, időrendben mutatja be a magyar történelem eseményeit.

A projekt alapjául szolgáló, külföldi középiskolai történelemtankönyveket tartalmazó archívum 2010 óta folyamatosan épül. Az archívumi anyag magyar történelemmel foglalkozó részeit rendszeres workshopokon közösen dolgozzák fel a középiskolások és történelemtanáraik, összehasonlítva a történelmi emlékezet nemzetenként eltérő és gyakran egymásnak ellentmondó narratíváit.

A projekt a későbbiekben egy további elemmel bővült, a középiskolások aktív részvételével létrejött egy ún. sztereotípia gyűjtemény.  A projektben résztvevő diákok külföldi ismerőseiktől magyarokról szóló sztereotípiákat gyűjtöttek, amelyeket művészeti produktumok (rajzok, plakátok, makettek) segítségével vizualizáltak és kiállításokon mutattak be.

A többéves kutató- és feldolgozó munka legfontosabb eredményeit egy funkcionális honlap foglalja össze, amely kereshető formában magyar és az eredeti nyelven tartalmazza a kollázskönyv teljes anyagát, valamint a workshopok dokumentációját.

 

Kritikai pedagógia

(definíció)

A kritikai pedagógia a 20. század hetvenes-nyolcvanas éveinek fordulóján jött létre, a kritikai elmélet pedagógiai folytatásaként. Elméleti hátterét főképpen Herbert Marcuse, Theodor Adorno, Max Horkheimer és Walter Benjamin vonatkozó munkái alkotják, alapvető teoretikusainak pedig Paulo Freire, Peter McLaren és Henry Giroux tekinthetők. A kritikai pedagógia nem egy oktatási módszer, sokkal inkább egy pedagógiai filozófia, amelynek alapjait Paulo Freire brazil gondolkodó és pedagógus fektette le. Ez a pedagógiai filozófia fontos tényezőnek tekinti a társadalomban jelenlévő hatalmi és elnyomói viszonyokat. A kritikai pedagógiai programok többnyire erre az oktatási tevékenységet is magában foglaló társadalmi viszonyrendszerre reagálnak,és fontos feladatuknak tartják a társadalmi igazságosság elvének érvényesítését.

A kritikai pedagógia szerint a tanulás során nem valamiféle eleve meglévő tudást kell belsővé tenni, adatokat és tényeket elsajátítani, hanem az oktatás célja a megértés és a megértett elképzelések, a társadalmi folyamatok és élethelyzetek tudatosítása, illetőleg a résztvevők identitásformálása. Pedagógiai gyakorlatában az oktatók és a résztvevők egyenlő partnerségére épít. Az oktatási folyamatban az oktatók facilitátorokká válnak, akik nyitottak arra, hogy a résztvevők tapasztalataiból és tudásából merítsenek, mint ahogyan a résztvevők sem csupán a facilitátor szakértelméből tanulnak, hanem egymástól is. A kritikai pedagógia aktív, részvételi tanulási folyamatokon alapul, ezért a résztvevőket a folyamat minden fázisában véleményük megosztására és megvitatására, problémák, illetve újabb témák felvetésére, valamint döntések meghozatalára ösztönzi.

 

A Nemzeti Tankönyv Projekt idővonala

(vázlat)

2009

Ebben az évben született meg a Nemzeti Tankönyv című munkám alapötlete:

Egypéldányos könyvet készítenék kézimunkával, kizárólag külföldi, 1990 után kiadott, középiskolai történelem tankönyvekből kivágott, ránk vonatkozó szövegekből, képekből, ábrákból kollázs technikával (kisolló, ragasztó). A műben időrendbe szerkesztett, de a mi tanulmányainkhoz képest más narratívát és nézőpontot tartalmazó információfolyam Magyarország történetét mutatná be, a külföldiek szemével. A számunkra vélhetőleg meglepő és egymásnak is ellentmondó, ám a Nemzeti Tankönyv bizottságok által lektorált és hitelesített történetek egy kiadványba gyűjtve egyszerre beszélnek a történelmi emlékezetről, sztereotípiákról és az objektivitás viszonylagosságáról.keserue.hu

2011 

Megtörtént a projekt első nyilvános bemutatkozása. Az egyestés kiállítás Szalai Bori kurátor felkérésére jött létre,a Fiatal Képzőművészek Stúdiója által szervezett Gallery By Night,  FLASHBULB MEMORY című sorozat részeként. A kiállítóhely egyik sarka kutatószobának volt berendezve, ahol a már meglévő külföldi tankönyveket és fordításaikat felhasználva folyamatosan dolgoztam a kollázskönyvön. A bemutató előkészítése közben szembesültem először a projekt kivitelezésének nehézségeivel (megfelelő tankönyvek beszerzésének, szakfordító megtalálásának problémái).

2012 

A Tranzit.hu pályázata (Artists at School) újabb lendületet adott a projektnek. Első ízben kerültek az összegyűlt külföldi történelem tankönyvek és azok fordításai igazi középiskolai közegbe (a budapesti Szilágyi Erzsébet Gimnáziumba), valóságos történelem órákra, közvetlenül a diákok kezébe. Megvalósulhatott a Nemzeti Tankönyv kritikai pedagógiai missziója, a diákok maguk kereshettek rá bizonyos témákra és hasonlíthatták össze a hivatalos, magyar tankönyvükben olvasottakkal. Kovács Renáta tanárnő segítségével értelmezhették a hazai történelemoktatástól eltérő narratívákat, más országok – a magyar történelem eseményeivel kapcsolatos – az ittenitől eltérő nézőpontjait.

Ekkor fogalmazódott meg az elképzelés, hogy bővítsem ki a projektet és vonjam be aktív résztvevőkként a diákokat. Így alakult meg az iskola 10. évfolyamos diákjaiból a Sztereotípia Bizottság*, amely tagjai saját külföldi ismerősi hálózatukat felhasználva gyűjtöttek magyarokról, Magyarországról szóló sztereotípiákat. Kutatási eredményeiket a Labor Galériában tartott 4 napos workshopon formálták kiállítássá.

*sztereotípiák gyűjtésével foglalkozó önkéntes diákok közössége

2014

Munkakapcsolatba kerültem a Menesi Attila által létrehozott Független Képzőművészeti Tanszékkel. Az ő meghívásukra néhány napos workshopot és prezentációt tartottam a szombathelyi Nyugat-magyarországi Egyetem művészeti képzésben résztvevő diákjainak.A közös munka témája az emlékmű volt. Kiindulásul Vörösmarty Mihály Szózat című versének sorai szolgáltak: „A sírt, hol nemzet süllyed el, / Népek veszik körül”. A hallgatók a baráti hálózatukon keresztül begyűjtött, Magyarországgal kapcsolatos sztereotípiákat felhasználva olyan maketteket készítettek, amelyek Magyarország disztópisztikus eltűnésének állítottak emléket. Az így keletkezett gyűjteményt –a korábbi szakasz produktumaival együtt –Varga Rita és Pacsika Márton kurátorok meghívására Pécsett mutattam be, a Privát Nacionalizmus című nemzetközi kiállításon.

2015

Az első ízben megrendezett OFF-biennále felkérésének tettem eleget, s egyhetes workshop-kiállítást szerveztem a Medence csoport műhelyében. Életre hívtam a projekt szervezőit, önkéntes közreműködőit magában foglaló Nemzeti Tankönyv Bizottságot. Középiskolás diákokkal és más érdeklődőkkel közösen építettük tovább a Magyarországról és a magyarokról szóló sztereotípiagyűjteményt, melyet ezúttal faliújság formájába rendeztünk el. Az archívum tartalmi háttereként a résztvevők külföldi ismerőseiktől előzetesen begyűjtött sztereotípiák szolgáltak.

Ez az esemény hozta el a projekt számára az országos ismertséget. A legnagyobb on-line hírportál, az index.hu címoldalon, Kalas Györgyi újságíró által készített riportban mutatta be az itt zajló munkát. Ezután a projekt közösségi oldalán sorra érkeztek a támogató felajánlások, könyvek beszerzésére, fordításra.

2016

Ebben az évben egy hosszabb távú együttműködés jött létre Menesi Attila index-linkcímű folyóirat projektjével, valamint a Sziget Fesztivállal. Ez a hatalmas nemzetközi közönséget vonzó rendezvény egyedülálló lehetőséget kínált arra, hogy külföldiekkel közvetlenül kapcsolatba kerülve, tovább bővíthessük a sztereotípiagyűjteményt. Ennek érdekében önkéntes középiskolai diákokkal Magyarországról,magyarokról szóló kérdőíves felmérést végeztünk. A kérdőívre adott válaszokból 2016 szeptemberében Menesi Attila szerkesztésében válogatás jelent meg az index-link kiadványban.

2017

Tovább folytatódott az együttműködés a Sziget Fesztivállal és az index-linkkel. A projekt külön sátrat kapott a Civil faluban, ami lehetőséget kínált arra, hogy prezentációval, beszélgetésekkel kiegészítve bővíthessük a gyűjteményünket. Ugyancsak fontos törekvésünk volt a fesztivál ideje alatt, hogy párbeszédet indítsunk el a nemzeti emlékezet, a nacionalizmus, sztereotípiák témakörében az érdeklődő külföldiek és magyarok között.

2018

A legutóbbi Sziget fesztiválon is jelen voltunk – ismét az index-link volt partnerünk–,s magyar látogatókat is bevontunk a felmérésbe. Jelentősen kibővítettük a kérdőívünket, s nemzeti sztereotípiákat felhasználó viccekkel tovább építettük a sztereotípia gyűjteményünket. Az index-link 2018-as kiadványában megjelentek a gyűjteményre támaszkodó első infografikák, illetőleg ugyanitt olvasható Karafiáth Orsolyának a projekt egészére reflektáló szövege is.

SZTEREOTÍPIA REMIX – workshop diákokkal

A Nemzeti Tankönyv projekthez kapcsolódóan a debreceni Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium animáció és mozgókép szakos diákjai a sztereotípia fogalmát vizsgálták és készítettek önálló műveket. A kiindulást a Keserue Zsolt által szervezett sztereotípia-gyűjtő workshop elméleti kutatása jelentette, amelyet három alkalommal végeztek a projekt önkéntesei a Sziget Fesztiválon.

A többoldalas adatokat a diákok először átolvasták, közösen értelmezték, majd a kapott információkat felhasználva hozták létre saját reflexiójukat. Technikailag a művek különböző médiumokban valósultak meg – (video)installáció, animáció, plakát, könyv –, így a résztvevők sokféle megközelítést kipróbálhattak, egyéni vagy csoportos munkában. A végleges anyag a művészeti pálya kezdetén álló legfiatalabb generáció látásmódját és véleményét tartalmazza, amely érzékeny, kritikus vagy akár humoros tükröt mutat felénk. A SZTEREOTÍPIA REMIX workshop fél éven keresztül tartott a kiállítás időpontjáig.

A Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium diákjai az egész Nemzeti Tankönyv munkafolyamatát végigkísérték, a művek létrehozásától egészen az installálásig.

Résztvevők:
Balogh Ágoston Csongor
Böszörményi Csilla
Éliás Tamás
Farkas Gergely
Galsi Angelika
Jámbor Imre
Kovács Gergő
Mikó Ramóna
Pataki Zsolt
Pianovszky Noémi Diána
Seres Ákos Zoltán
Szalmen Renáta
Szemán Bence László
Tar Tímea Patrícia
Tóth Anna
Tóth Evelin
Tóthfalusi Petra
Vígh Péter
Zsólyomi Bernadett Anikó

Workshopvezető:
Váczi Lilla Éva

Czeglédi Zsolt fotói az Újraírható történetek nyitónapjáról:

Iratkozzon fel hírlevelünkre


menü